តើអ្នកចង់ទទួលបានការជូនដំណឹងពីសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញថ្មីឬទេ?
តាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងគឺនៅនោះអ្នកអាចជាមនុស្សដំបូងគេដែលដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ យើងក៏នឹងផ្ញើការរំលឹកមួយម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្តើមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញនីមួយៗ
តើអ្នកចង់ទទួលបានការជូនដំណឹងពីសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញថ្មីឬទេ?
តាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងគឺនៅនោះអ្នកអាចជាមនុស្សដំបូងគេដែលដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ យើងក៏នឹងផ្ញើការរំលឹកមួយម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្តើមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញនីមួយៗ