សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរ

នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកអាចរកឃើញសេវាកម្មដៃគូដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗគ្នារួមទាំងចំណាំសន្យាអេឡិចត្រូនិ Antares Dollar.
Interchange
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុំហ៊ុន HK Investment And Financing Corp. Limited.


រូបិយប័ណ្ណខាងក្រោមត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការទូទាត់:


Bitcoin
Ethereum
Bitcoin
Tether (USDT)
Payeer (USD)
Perfect money (USD)
ចំណាំសន្យាអេឡិចត្រូនិ Antares dollar (AND)
Easy Change
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុំហ៊ុន EASY CHANGE FINANCE LTD.


រូបិយប័ណ្ណខាងក្រោមត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការទូទាត់:


Bitcoin
Ethereum
Bitcoin
ចំណាំសន្យាអេឡិចត្រូនិ Antares dollar (AND)
PAYEER
(EUR, USD, RUB)
សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត
Perfect money (USD)
P2P Trust
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណជំនាន់ថ្មីដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ P2P Finance Group Limited. វាផ្តល់នូវឱកាសអោយធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយគ្មានអន្តរការីក៏ដូចជាសេវាកម្ម escrow


រូបិយប័ណ្ណខាងក្រោមត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការទូទាត់:


Bitcoin
Ethereum
Bitcoin
Perfect money (USD)
ចំណាំសន្យាអេឡិចត្រូនិ Antares dollar (AND)