តើខ្ញុំអាចបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គលយ៉ាងដូចម្តេច?


ភារកិច្ចចម្បងមួយ គឺធ្វើមាត្រដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោក

ភារកិច្ចចម្បងមួយរបស់ក្រុំហ៊ុនអន្តរជាតិ Antares គឺជាធ្វើមាត្រដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោកហើយឧបករណ៍សំខាន់មួយគឺបណ្តាញសាខាដែលកំពុងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ

ដោយសារនេះក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជំនួយដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ Antares ក្នុងការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គល

មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គល ជាគំរូសាមញ្ញនៃសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដំបូន្មានមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងសេវាកម្មក្នុងនាមក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាជីវកម្មដែលជាម្ចាស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់នេះ

អត្ថប្រយោជន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គលរបស់ Antares គឺនេះគឺជាងាយស្រួលអោយបើកវាហើយវាជាឱកាសដ៏ល្អអោយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មយ៉ាងខ្លាំង

តម្រូវការបន្ទប់
សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់
តំបន់ពី 30 m²
វត្តមាននៃការជួសជុលស្រស់
វត្តមាននៃការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតមានស្ថេរភាព
លទ្ធភាពនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួល
ទីតាំងងាយស្រួល
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងច្បាប់សំរាប់ មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គល
ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព «អ្មកគ្រប់ក្រាន់កម្រិតទី 11 » នៅកម្មវិធីណាមួយរបស់ក្រុំហ៊ុនមានសិទ្ធិអោយដាក់ពាក្យសុំបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់

បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃដៃគូអាជីវកម្មទទួល ស្ថានភាព «មេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់» ហើយនេះអនុញ្ញាតឱ្យរកប្រាក់រង្វាន់ដៃគូបន្ថែម

ក្រោយពីនេះដៃគូអាជីវកម្មទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុំហ៊ុននៅពេលការបាើលការិយាល័យក្នុងចំនួន 500-1500 AND (អាស្រ័យលើតំបន់រស់នៅ) ហើយសំណុំការិយាល័យ (ផលិតផលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រូបភាព និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍)

ក្រោយមក​ទៀតប្រសិនបើបទបញ្ជាការងារត្រូវបានអង្កេតក្រុមហ៊ុនបង់ថ្លៃជួលប្រចាំខែសម្រាប់ការិយាល័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ក្នុងចំនួន 300-1000 AND (អាស្រ័យលើតំបន់) ផ្តល់ការគាំទ្រព័ត៌មាននិងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម
1 បន្ទាត់
ដៃគូអាជីវកម្ម
M6
ដៃគូអាជីវកម្ម
M6
ដៃគូអាជីវកម្ម
2 បន្ទាត់
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
M6
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
3 បន្ទាត់
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
M6
ដៃគូអាជីវកម្ម
M6
ដៃគូអាជីវកម្ម
ដៃគូអាជីវកម្ម
តម្រូវការសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់
ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» កំរិត 11 នៅកម្មវិធីណាមួយរបស់ Antares អាចបើកការិយាល័យ ទីតាំងការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ត្រូវស្របគ្នាជាមួយតំបន់ដែលដៃគូរស់នៅស្របពេលដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 5 នាក់នៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដែរ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវមានស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» កម្រិត 6 ហើយមិនតិចជាងមនុស្ស 20 នាក់ក្នុង 3 បន្ទាត់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់ដល់ជម្រៅ 3 កំរិតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ ហើយក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ 5 នាក់ត្រូវតែមានស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» កំរិត 6 ឬខ្ពស់ជាង
ប្រាក់រង្វាន់ ក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ
កម្មវិធីការិយាល័យផ្តល់នូវរង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់ចំណូលរចនាសម្ព័ន្ធក្នុង 7 បន្ទាត់ (ពីបន្ទាត់ទី 4 ដល់បន្ទាត់ទី 10)ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់
4 បន្ទាត់ 0.4%
5 បន្ទាត់ 0.5%
6 បន្ទាត់ 0.6%
7 បន្ទាត់ 0.7%
8 បន្ទាត់ 0.8%
9 បន្ទាត់ 0.9%
10 បន្ទាត់ 1%ប្រាក់ចំណូលពីដៃគូអាជីវកម្ម ដែលបានបើកការិយាល័យនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក
ប្រសិនបើការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានបើកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នក អ្នកនឹងឈប់ទទួលរង្វាន់បន្ថែមទៀតតាមកម្មវិធីការិយាល័យពីដៃគូដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់ដៃគូដែលបានបើកការិយាល័យនេះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការិយាល័យនេះត្រូវបានបើកដោយដៃគូអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅបន្ទាត់ទី 1 ទី 2 ឬទី 3 នៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញកម្មវិធីការិយាល័យពីដៃគូដែលបានបើកការិយាល័យនេះ

10%
1 បន្ទាត់
5%
2 បន្ទាត់
3%
3 បន្ទាត់
0%
4 បន្ទាត់
និងទាបជាង
1 បន្ទាត់
ជម្រៅនៃការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ដែលបើកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក
10%
រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ
ការិយាល័យ អ្នកណែនាំ
ជាផ្នែកមួយនៃផែនការទីផ្សារការិយាល័យមានកម្មវិធីគាំទ្រដៃគូដែលគ្មានជំនួយពីអ្នកណែនាំ កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា «អ្នកត្រួតត្រាការិយាល័យ»

ប្រធានការិយាល័យមានសិទ្ធិអោយភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដែលស្ថិត នៅក្នុងបណ្តាញដៃគូមិនរបស់គាត់ទេ ហើយទទួលរង្វាន់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹងគេ ទន្ទឹមនឹងនេះដៃគូអាជីវកម្មទាំងនេះនៅតែស្ថិតក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អតីតអ្នកណែនាំជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេគោលការណ៍ ការងារ
ដៃគូអាជីវកម្មដែលរស់នៅក្នុងតំបន់តែមួយជាប្រធានការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់អាចចូលរួមជាមួយបណ្តាញដៃគូរបស់ប្រធានការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ដោយជ្រើសរើសគាត់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការិយាល័យរបស់គាត់នៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់នឹងអាចទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់សកម្មភាពរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានភ្ជាប់ហើយដៃគូអាជីវកម្មដែលគ្មានការគាំទ្រពីអ្នកណែនាំអាចទទួលបានការគាំទ្រដែលគាត់ត្រូវការសម្រាប់ ការអភិវឌន៍អាជីវកម្ម Antares

ការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមជានីតិបុគ្គលដែលស្របតាមបទដ្ឋានច្បាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ កិច្ចសន្យាការងារជាផ្លូវការត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់


ភ្ជាប់ដៃគូទៅនឹងកម្មវិធីការិយាល័យ
ការតភ្ជាប់ត្រូវបានអនុវត្តតាមបន្ទាត់ទីមួយក្រោមកម្មវិធី «អ្នកត្រួតពិនិត្យការិយាល័យ» ដៃគូដែលបានតភ្ជាប់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបណ្តាញដៃគូសំខាន់របស់ប្រធានការិយាល័យនិងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធីសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតទេ
ការទទួលប្រាក់រង្វាន់
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ទទួលបាន 2% នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលបានទិញដោយដៃគូអាជីវកម្មដែលបានចូលរួមជាមួយវាក្រោមកម្មវិធី «អ្នកណែនាំការិយាល័យ»សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក!
ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើម្រាប់ដំណើរការដោយជោគជ័យស យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោក/លោកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗ