អាសយដ្ឋាន
18 Salisbury RD Tsim Sha Tsui 75VF MX, Hong Kong
អ៊ីម៉ែលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការសាកសួរជាផ្លូវការ ការទាមទារនិងការផ្តល់ជូន:
នាយកដ្ឋានក្រុមហ៊ុន:
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សំណួរអំពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
នាយកដ្ឋានច្បាប់
សំណួរផ្នែកច្បាប់
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយ
នាយកដ្ឋានធ្វើការជាមួយបណ្តាញ MLM
សំណួរអំពីរចនាសម្ព័នភាពដៃគូ (បន្ទាត់ខាងលើនិងខាងក្រោម)
នាយកដ្ឋានអតិថិជនក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់ការដាក់ក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនៅលើវេទិកា Antares
នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
ការផ្តល់យោបល់និងសំណូមពរសម្រាប់ការកែលម្អមុខងាររបស់វេទិកានិងការរកឃើញកំហុស
នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃសេវាកម្ម​អតិថិជន
ការផ្តល់យោបល់និងសំណូមពរសម្រាប់ការកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មអតិថិជន ការទទួលបណ្តឹងនិងសំណូមពរសម្រាប់សេវាកម្មអតិថិជន
នាយកដ្ឋានធ្វើការជាមួយ​អតិថិជន
Antares Account Manager (English)
Antares Account Manager (Spanish)
Antares Account Manager (Russian)
Antares Account Manager (Chinese)
គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន:
Telegram
ជជែកតាម Telegram (អន្តរជាតិ)
ជជែកតាម Telegram (រុស្ស៊ី)
Instagram
Telegram Token Profit Team
ជជែកតាម Telegram Token Profit Team
Telegram Synergy Profit Team
ជជែកតាម Telegram Synergy Profit Team (អន្តរជាតិ)
ជជែកតាម Telegram Robot Profit Team
ចង់ស្វែងយល់បន្ថែម អំពីការងារ Antares?
អ្នកអាចសួរយើងនូវសំនួរទាំងអស់របស់អ្នកតាមរយៈទំរង់ផ្តល់យោបល់រឺសរសេរមក [email protected]
សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក!
ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើម្រាប់ដំណើរការដោយជោគជ័យស យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោក/លោកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗ